Baseny Ogrodowe Warszawa

Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego www.baseny-ogrodowe-warszawa.pl

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy www.baseny-ogrodowe-warszawa.pl prowadzony jest przez ERGO Marek

Podbielski wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 510367272, nr NIP 742-149-98-16

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za

pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Konsument ? Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu

www.baseny-ogrodowe-warszawa.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego

działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Przedsiębiorca - ERGO Marek Podbielski, z siedzibą: Karczunkowska 40 wpisaną/wpisanego do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra

Gospodarki, nr REGON 510367272, nr NIP 742-149-98-16

3. Użytkownik ? każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem

www.baseny-ogrodowe-warszawa.pl

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: Karczunkowska 40

2. Adres poczty elektronicznej: bok@ergo.waw.pl

3. Numer telefonu: 226432823

4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych

podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (zawierają podatek

VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na

stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 10 dni lub w

momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego  podczas

składania zamówienia.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. przelew

b. karta płatnicza / kredytowa

c. przy odbiorze (za pobraniem)

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach

Sklepu.

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym  w opisie towaru, w sposób

wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł

 w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez

Konsumenta weszła w posiadanie rzeczyRegulamin sklepu internetowego www.baseny-ogrodowe-warszawa.pl - Konsumencie możesz go zapisać na

dysku lub wydrukować

Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek - kreator.legalgeek.pl

LegalGeek.pl - rozwiązania prawne dla nowych technologii

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o

swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z

danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na

końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację

dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie

otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem:

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia

innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie),

niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca

został  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie

zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie

zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat

w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do

czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym

regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym

poinformował Przedsiębiorcę  o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli

Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej

w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

rzeczy.

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie

odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w

opisie rzeczy w Sklepie.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
*produkty posiadają 12 miesieczną gwarancję

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do

reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane

 Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a

jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3

Regulaminu.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść,

będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i

DOCHODZENIA ROSZCEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich

Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne

dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.Regulamin sklepu internetowego www.baseny-ogrodowe-warszawa.pl - Konsumencie możesz go zapisać na

dysku lub wydrukować

Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek - kreator.legalgeek.pl

LegalGeek.pl - rozwiązania prawne dla nowych technologii

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia

30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks

postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i

jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej

akceptacji regulaminu.

 

Oprogramownie sklepu KQS.store